رضا حسن زاده
مجسمه ساز
نفر اول نمایشگاه ایتالیا سال 80